Прокопюк О. Б.
Профессиональные интересы: История Церкви
Конфессии: Православие

Краткая биографическая справка:
В 2003 году с отличием закончила исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; тема магистерской дипломной работы: «Монашество кафедрального монастыря св. Софии: участие в жизни Киевской митрополии». В 2007 году на том же факультете защитила диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук. Тема диссертации: «Духовная консистория в системе управления Киевской митрополии 1721-1786 гг. (кадровое наполнение и функционирование)». В настоящее время является ведущим научным сотрудником отдела истории Киево-Печерской лавры Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
Библиография работ автора:

Монография

 

 • Духовна консисторія в системі єпархіального управління (1721–1786 рр.). – К.: Фенікс, 2008. – 296 с.
 • Київська митрополія: топографія посвят. Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780–1783). – К.: ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2012. – 208 с.

 

Публикации документов

 

 • Поменник Софії Київської: Публікація рукописної пам’ятки другої половини XVIII-першої чверті XIX ст. / Упоряд., вступ. ст. Оксани Прокоп’юк. – К., 2004. – 264 с.: іл.

 

Статьи

 

 • Київський собор і монастир св. Софії в історіографії // Десятиріччя незалежності України: історія й сьогодення очима студентів: Всеукраїнська наукова конференція студентів /Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2002. – С. 24-27.
 • Поменники Софії Київської як джерело для дослідження проблеми сприйняття смерті на рубежі XVIII-XIX ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів /Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – К., 2002. – Т. 9. – С. 395-405.
 • Бібліотека монастиря Св. Софії як вияв духовно-інтелектуальних потреб і можливостей монастирської братії. // Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури. – К., 2003. – Вип. 5. – С. 147-164.
 • Кафедральний монастир Св. Софії: статус, функції, склад насельників. // Проблеми та досвід вивчення, захисту, збереження і використання архітектурної спадщини: Матеріали Перших наук.-практ. Софійських читань, м. Київ, 27-28 листоп. 2002 р. – К.: Фенікс, 2003. – С. 182-187.
 • Формування складу братії Києво-Софійського кафедрального монастиря (1721-1786 рр.). // Український історичний збірник 2003 /Інститут історії України НАН України. – К., 2004. – Вип. 6. – С. 115-136.
 • Поменники Києво-Печерської лаври: кілька зауваг до історії монастиря // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. 12. – С. 116-124.
 • Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721-1786 рр. в світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад. // Православ’я – наука – суспільство: проблеми взаємодії: Матеріали Другої Всеукраїнської наук.-практ. конференції, м. Черкаси, 19-20 трав. 2004 р. – Черкаси: ЧНУ, 2004. – С. 84-86.
 • Постриг послушників у кафедральному монастирі Св. Софії. // Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення: Матеріали Другої міжнародної наук.-практ. конференції “Софійські читання”, м. Київ, 27-28 листоп. 2003 р. – К.: Фенікс, 2004. – С. 232-236.
 • Компетенція Київської духовної консисторії (1721-1786 рр.) // Київська старовина. – 2005. – № 1. – С. 60-79.
 • “Присутствіє” Київської духовної консисторії: кількість і склад консистористів, розклад роботи // Соціум: Альманах соціальної історії / Інститут історії України НАН України. – К., 2005. – Вип. 5. – С. 71-93.
 • Канцелярія Київської духовної консисторії: штат та функції службовців // Київська старовина. – 2005. – № 5. – С. 82-99.
 • Персонал канцелярії Київської духовної консисторії (1721-1786 роки): спроба створення колективного портрету // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – Вип. 6. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2006. – С. 351-390.
 • Вихованці Києво-Могилянської академії в канцелярії Київської духовної консисторії // Київська Академія. – К., 2006. – № 2-3. – С. 147-163.
 • Оплата праці канцелярських службовців Київської духовної консисторії: джерела та розміри річних грошових виплат // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2006 рік. – Львів, 2006. – Кн. 1. – С. 477-485.
 • Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721-1786 рр. // Православ’я – наука – суспільство: проблеми взаємодії: Матеріали Третьої Всеукраїнської наук.-практ. конференції, м. Київ, 20-21 жовт. 2005 р. – К., 2006. – С. 47-50.
 • Повсякденне життя канцелярських службовців Київської духовної консисторії: прибутки та витрати // Просемінарій: Медієвістика, історія Церкви, науки та культури. – К., 2007. – Вип. 6. – С. 387-411.
 • “Учреждение о конной почте в Малой Россіи... ” (до історії функціонування Київської духовної консисторії у XVIII ст.) // Київська старовина. – 2007. – № 4. – С. 127-139.
 • Місцеві єпархіальні органи влади в Київській митрополії 1721-1786 рр.: реконструкція повноважень // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 81-88.
 • Співвідношення повноважень духовної консисторії та влади митрополита в Київській митрополії XVIII ст. // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник 2007 рік. – Львів, 2007. – Кн. 1. – С. 756-763.
 • Організація та впорядкування архівів колегіальних органів управління Київської митрополії у XVIII ст. // Могилянські читання 2006 року: Зб. наук. пр.: Доля музейних зібрань. – Ч. 1. – К., 2007. – С. 176-180.
 • Софія Київська – резиденція єпархіальних органів влади Київської митрополії у 1721-1786 рр. // Софійські читання. Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська” та сучасні тенденції музейної науки» (Київ, 24-25 листопада 2005 р.). – К., 2007. – С. 361-365.
 • Канцелярські службовці в місцевих органах єпархіального управління: колективний портрет // Просемінарій: Медієвістика, історія Церкви, науки та культури. – К., 2008. – Вип. 7: До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 231-268.
 • Влада та шляхи її здобуття в місцевих органах єпархіального управління (1721–1786 рр.) // Соціум. Альманах соціальної історії / Інститут історії НАН України. – К., 2008. – Вип. 8. – С. 95-101.
 • Духовні правління у XVIII столітті: кадрове наповнення та організація роботи // Могилянські читання 2007 року. Зб. наук. пр. – К., 2008. – С. 116-121.
 • Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії // Православ’я-наука-суспільство: питання взаємодії. Матеріали П’ятої Міжнародної конференції (24-25 травня 2007 р.). – К., 2008. – С. 97-101.
 • “Присутствія” Київської, Чернігівської, Переяславсько-Бориспільської духовних консисторій (1721-1786 рр.): спільне та відмінне в кадровому наповненні // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2009 рік. – Львів, 2009. – Кн. 1. – С. 576-581.
 • Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал // Болховітіновський щорічник 2008. – К., 2009. – С. 18-21.
Контакты: E-mail: Prokopjuk@ukr.net
Книги
Киевская митрополия: топография посвящений. Реконструкция реестра храмов за ведомостями о церковнослужителях (1780–1783) [Київська митрополія: топографія посвят. Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780–1783)]
В основе книги лежит публикация реестра-реконструкции храмов Киевской митрополии, произведенная на основании ведомостей о церковнослужителях (1780–1783).
Книги
Духовная консистория в системе епархиального управления (1721-1786 гг.) [Духовна консисторія в системі єпархіального управління (1721-1786 pp.)]
Книга является первым исследованием коллегиальных структур церковного управления в контексте становления и постепенной унификации органов разных уровней и компетенции в Российской империи в XVIII в. Использовав широкую источниковую базу, автор рассматривает функционирование духовной консистории и подчиненных ей коллегий на местах (духовных правлений) через призму биограм непосредственных исполнителей их полномочий, а также через практическую деятельность путем сравнения официальных подходов с реальной практикой.Издание рассчитано на специалистов и всех, интересующихся историей Церкви в Украине XVIII века.

Другие публикации на портале:

Еще 9